Preben Juel

 


 

Preben Juel - mit CV         In English below

 • 1969 ansat ved dansk politi i januar.
  1975 fast stilling i kriminalpolitiet.
  1978 udstationeret i Grønlands Politi.
  1980 Stationsleder i Angmagssalik (Taasiilak), I Grønland.
  1983 Stationsleder i Egedesminde (Aasiaat), Grønland.
  1986 Kriminalpolitiet i Aalborg.
  1989 Leder af bedrageriafdelingen i Aalborg.
  1990 Souschef og kriminalkommissær i Lyngby.
  1992 Souschef og kriminalinspektør, Århus.
  1993 Chefkriminalinspektør i Aalborg.
  1997 Chefkriminalinspektør i Århus.
  2001 Chefkriminalinspektør - Leder af det danske forbindelseskontor i Europol, Holland.

  2008 Sabbat år til december

  2008 Direktør hos BOARD GOVERNANCE A/S, Aalborg

  2009 Freelance

  • Har undervist på alle niveauer i lederuddannelsen i Dansk Politi.
  • Har været censor på alle niveauer af politiets lederuddannelse.
  • Har gæsteundervist i forholdet mellem politi og presse på Danmarks Journalisthøjskole i Århus.
  • Har gæsteundervist i forbindelse med embedslægernes efteruddannelse på Retsmedicinsk Institut i Århus.
  • Har været næstformand i Sammenslutningen af kriminalkommissærer og kriminalinspektører i 1992-1993.
  • Har været formand i Sammenslutningen af kriminalkommissærer og kriminalinspektører fra 1993-1997.
  • Har deltaget i adskillige arbejdsgrupper internt og eksternt både som formand for Sammenslutningen af Kriminalkommissærer og Kriminalinspektører og som leder af kriminalpolitiet i henholdsvis Aalborg og Århus.
  • Har deltaget i den arbejdsgruppe under Århus Universitet, som implementerede det første integrerede Center for Voldtægtsofre i Danmark.
  • Har været tilsynsførende på Politiets Overordnede Lederkursus (POL).
  • Har givet adskillige præsentationer i forbindelse med internationale seminarer om bekæmpelse af organiseret grænseoverskridende kriminalitet, specielt om menneskehandel, blandt andet i Interpol, Europol og Nordisk Råd og har været udpeget som national ekspert fra Danmark i menneskehandel under EU-møder i Bryssel.
  • Har deltaget i adskillige arbejdsgrupper i Europol vedrørende udvikling af ”Best Practice” i forbindelse med multinational informationsudveksling med de tilsluttede medlemslande, organisationer og tredje lande i forbindelse med bekæmpelse af international grænseoverskridende kriminalitet. Herunder deltaget i formuleringen af den ideelle Nationale Europol Enhed (ENU) i de enkelte medlemslande og som formand for arbejdsgruppen i forbindelse med udarbejdelser af retningslinjerne for det ideelle forbindelseskontor i Europol. Resultatet i begge arbejdsgrupper – som stort set var et spejl af den måde, Dansk Politi i Efterforskningsafdelingen og Det danske forbindelseskontor i Europol er struktureret på - er nu indført som standarter for vurdering af kvaliteten i de enkelte medlemslandes samarbejde med Europol og bilateralt mellem medlemslandene.
  • Har været udpeget som national ekspert i forbindelse med EU-Rådets Direktorat for indre anliggender (JHA) 3. fælles evaluering – om medlemslandenes evne og vilje til at udveksle informationer dels med Europol og dels bilateralt landene i mellem og har deltaget i evalueringen af Danmark, Sverige og Spanien.
  • Har været udpeget som national ekspert i Europa Kommissionens Generaldirektorat for Udvidelsen i forbindelse med den forudgående evaluering af ansøgerlandene i forbindelse med evnen og viljen til at bekæmpe terrorisme, organiseret kriminalitet. (Peer Evaluation) og har som repræsentant for Kommissionen gennemført evalueringen af den politimæssige organisering i Kroatien og senest Rumænien med særlig vægt på bekæmpelse af organiseret kriminalitet og hensigtsmæssigt strukturelt opbygning i forhold til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, terrorisme herunder evaluering af forholdet til de respektives landes borgere.
  • Er optaget på Kommissionens Generaldirektorat for EU udvidelsens faste liste over nationale eksperter i bekæmpelse af organiseret kriminalitet. (TAIX).
  • Har været gennemgående ekspert på et EU udviklingsprogram for Letlands politi i forbindelse med udvikling af en national efterretningsmodel for Statspolitiet (Twinning Light Program (2005-2006).
  • Har været fast repræsentant i Europols HENU udvalg (Head of Europols National Units) gruppe af chefer for de nationale enheder.
  • Har været medlem af den danske delegation i Europols Styrelsesråds (Management Board) og fra juni 2007 dansk repræsentant i styrelsesrådet.
  • Har været medlem af Europol Recruitment Committe, som stod for udvælgelsesproceduren ved nyansættelser i organisationen. 
  • Har været dansk repræsentant i styrelsesrådets undergruppe for IT strategiudvikling (Program Board). 2001 – 2007.
  • Har været medlem af den danske delegation i Politi- og Toldsamarbejdet i Norden og i forbindelse hermed formand for udstationeringsgruppen, som har ansvaret for udarbejdelsen af strategiske oplæg for placeringen af de fælles nordiske forbindelsesofficerer.
  • Har været opstilet til Folketinget for Ny Alliance med integration af indvandrere og bekæmpelse af radikalisering, som et af mine prioritetsområder. 2007. 
  • Har været inviteret oplægsholder ved Aarhus Universitets “First International Conference on Survivors of Rape”. November 2008.
  • Medlem af museumsudvalg med som forbereder særudstillingen ”Politiet i Grønland”, som er en del af de Københavnske museers ”Golden days” arrangement.  2010.
  • Dirigent ved Sygesikringens Danmarks medlemsmøder og repræsentantskabsmøder i kreds 1 Nordjylland. 2010
  • Har vunder 1. prisen for den bedste Europæiske Kriminalpræventive Kampagne.

  Jeg har derudover i tidens løb været formand i 2 rideklubber, en atletikforening, en badmintonforening, en ski klub og udvalgsformand i en cykelklub  Fungeret som dirigent både store (300 deltagere) og mindre foreninger og virksomheder.

  Ordner: Ridder af Dannebrog, Politiets fortjenstmedalje og Letland s Politis fortjenstmedalje.

  Ovennævnte giver et summarisk overblik over mine kompetencer.

  Preben Juel

Curriculum Vitae

Detective Commander Preben Juel Hansen

Date of birth:30th December 1945 in Viborg, Denmark

 • Since 15th January 1969 employed by the Danish Police 
 • Since 1st May 1975 in CID. 
 • 1978 First Command: Head of Angmagssalik Police District in Greenland 
 • 1983 Head of Egedesminde Police District, Greenland 
 • 1989 Head of Fraud department, Aalborg, Denmark 
 • 1991 Deputy Chief Superintendent at CID, Lyngby, Denmark 
 • 1992 Chief Superintendent, Deputy at CID, Aarhus, Denmark 
 • 1993 Commander, Head of CID in Aalborg, Denmark 
 • 1997 Commander, Head of CID in Aarhus, Denmark 
 • 2001. Commander, Head of the Danish Liaison Bureau at Europol, and responsible for Danish Liaison Officers posted in EU. 
 • 2008. Retired from the Danish Police. Since October Independent Senior Advisor.

 • Have given lections at all levels of courses for leading police officers. 
 • Has been external examiner at all levels of courses for coming leaders in the Danish National Police. 
 • Have been responsible for the Commanders course in Denmark during 2001. 
 • Have giving lessons in co-operation between Police and The Press at the School of journalism in Aarhus, Denmark. 
 • Have giving lessons at the medical examiners   further training course at the University in Aarhus, Denmark. 
 • Have been deputy head for The Association of Danish Detective Chief Superintendent from 1992-1993. 
 • Have been President of the Association of Danish Detective Chief Superintendent and Commanders from 1993-1997. 
 • Have been participated in various Committees and Working Groups both as President of the Association of Commanders and as a Commander and head of CID in Aarhus. 
 • Have been participated in the Working Group, which has created the first multi-agency Centre for Raped Women in Denmark established in Aarhus. 
 • Have given presentations in several international events about fighting organised cross border crime and especially about trafficking human beings including Interpol and the Nordic Council, and have been appointed as expert from Denmark to several EU meetings concerning trafficking human beings. 
 • Have been participated in several Working Groups at Europol on fighting organised cross border crime and exchange of information between Europol and the Member States and bilateral between the Member States.  
 • Have been appointed and participated as national expert in the Mutual Evaluation – third round – on exchange of information and intelligence between Europol and Member States and amongst Member States respectively, set up by the Council of the European Union. Have participated in the evaluation of Sweden, Spain and Denmark. 
 • Have been appointed and participated in the Peer evaluation of Croatia set up by the European Commissions Directorate-General Enlargement as expert in the area of functioning of police force and fight against organised crime.  
 • Have been appointed as national expert to the Schengen evaluation group and have participated in evaluation of Latvia, Estonia and Lithuania. 
 • Have been coordinating expert in a Twinning Light project in Latvia on “Establishing a National Intelligence Model in State Police.    
 • Have been appointed and participate as acting HENU (Heads of Europol National Units) at the European HENU´s meeting at Europol. 
 • Have been appointed as member of the Danish Europol Management Board Delegation since 2001and since June 2007 Danish Member of the Management Board. 
 • Have been member of the Danish PTN delegation (Police and Costume Cooperation) and is Chair of the Committee for posting Nordic Liaison Officers abroad.
 • Have been candidate to the Danish Parlement at the election in 2007
 •  From October 2008 Independent Senior Advisor
 • Have been speaker at the First International Conference on Survivors of Rape, at Aarhus University, Denmark (Nov 2008)

 Preben Juel Hansen

Independent Senior Advisor

 

 


 


 

Preben Juel - foto af Mette Bäcklund Andersen

» Kontakt

Winther • Webdesign