Preben Juel

Hvad jeg vil på det retspolitiske område

Klik her for at se forslag til, hvordan et antiradikaliseringskontor kan fungere.

Retspolitik

Mere sammenhæng og konsekvens i vores optræden specielt over for de unge.

Der stilles berettiget krav til Politiet om korte, helt konkrete sagsbehandlingstider. Disse krav bør følges op både hos anklagemyndigheden og hos domstolene. Der må stilles krav om, at ønsket om at få en af de ”populære forsvarere” ikke må forsinke en sag i månedsvis, fordi aftaler i forbindelse med afhøringer hos politiet og berammelser af retsmøder er overordentlig vanskelige at få i stand med disse forsvarere. Retssikkerheden forringes ikke ved, at den tiltalte får at vide, at hvis hans forsvarer ikke kan overholde de frister som er sat for sagsbehandlingen, så må han vælge en forsvarer, som kan imødekomme disse krav, eller retten må beskikke en af de øvrige beskikkede advokater. Her må hensynet til offeret, og hensynet til samfundets ønske om en konsekvent reaktion/sanktion veje tungere end den tiltaltes særlige ønsker om advokat. Kriminalforsorgen skal have flere ressourcer til at føre tilsyn med prøveløsladte og dømte, som er under tilsyn. Manglende overholdelse af de opstillede betingelser, skal øjeblikkelig føre til en reaktion f. eks indsættelse til afsoning af reststraffen.

Der bør indføres nye sanktionsformer, som også giver bogligt svage unge en chance for at få en ny start, når de har sonet deres straf. F. eks. Husarrest i hjemmet med elektronisk overvågning aften og nat, samtidig med en forpligtigelse til gennemførelse af en arbejdsmarkedsrelevant oplæring i dagtimerne.

Der bør holdes et vågent øje med, at manglende personale og pladser i kriminalforsorgen ikke fører til alt for tidlige prøveløsladelser af de forhærdede kriminelle, så den idømte straf udhules, stik imod de hensigter folketinget har haft med stramningerne af strafniveauerne for de alvorligste forbrydelser.

Retshåndhævelse

Jeg finder det stærkt påkrævet med et forstærket og forenklet politimæssigt samarbejde først og fremmest med de retshåndhævende myndigheder i medlemslandene i EU. Her kan den pragmatiske nordiske måde samarbejde på være til inspiration for andre. Det er nu engang lettere at standse kriminaliteten der hvor den udspringer og der hvor bagmændene opholder sig, i stedet for blot af fange underordnede småfisk i de lande der rammes af kriminaliteten. Det er meget mere effektivt at give Hollandsk og Belgisk politi oplysninger, som kan føre til lukning af en exctacy fabrik, end blot at fange en forhutlet narkoman, som er kurer med en sending narkotika til Danmark, fordi han skylder penge til bagmændene. Når kureren sættes i fængsel sender bagmændene blot en ny.

De fire danske EU forbehold fjernes, så vi ikke kommer til at stå uden for det politi- og retsmæssige samarbejde i Europa.

Formuekonfiskation

Forbrydelser skal ikke kunne betale sig. Det kan de nu. Hvad betyder 3 – 4 års fængsel, hvis der står 10 millioner skattefrie kroner og venter i en udenlandsk bank?

Jeg vil fremsætte lovforslag, som skaber grundlag for, at det bliver meget lettere at foretage formuekonfiskation i særlige sager f. eks vedrørende narkotikaindsmugling og handel, kvindehandelssager og økonomisk kriminalitet o.l. De professionelle kriminelle er ikke særligt bekymrede over at komme i fængsel, hvor de blot fortsætter og udvikler deres kriminelle virksomhed. De kan under afsoningen glæde sig over, at der i Danmark sjældent gøres indgreb i deres formue. Det skal i disse særlige tilfælde gøres meget lettere at konfiskere de værdier de har her eller i udlandet. Det er langt mere træls at afsone når man ved, at gevinsten ved kriminaliteten er fjernet af myndighederne. Man har gode erfaringer med denne metode i flere andre lande.

Der bør skabes mulighed for, at de professionelle kriminelle blankes af økonomisk, så de ikke har startgrundlaget for at genoptage kriminaliteten når de kommer ud af fængslet, og således at det ikke har kunnet betale sig at udøve kriminalitet, selv om forbryderen her afsonet et antal år i fængsel.

Dyrevelfærden skal sikres

Den bliver ofte truet i Danmark i forbindelse med transport af levende dyr over store afstande. Det kan vi ikke være bekendt. Der bør indføres obligatoriske elektroniske kontrolmekanismer (gps) i de vogntog, som transporteret levende dyr uden for landets grænser. Overtrædelser af bestemmelserne bør kunne medføre en øjeblikkelig inddragelse af tilladelse til at transportere levende dyr til udlandet. Vi har råd til at håndhæve det nordiske syn på, at selv slagte dyr bør behandles ordentligt.

Vi kan samtidig undgå, at de ekstreme og radikale dyreværns ekstremister får fodfæste i Danmark.

Det bør være en betingelse for at få transporttilladelse til transport, at man er tilsluttet en central GPS overvågning.

Åbenhed og medinddragelse af borgerne i politiets prioritering af opgaver

Vi bør give borgerne mulighed for at følge med i kriminalitetsudviklingen både på landsplan, regionalt og lokalt ved anvendelse af IT teknologi. Da utryghed ofte udspringer fra omtale af enkelt sager i medierne, vil en adgang til at følge med i udviklingen, både være trygheds skabende, samtidig med at det vil give borgerne en god mulighed for at indgå i en dialog med det lokale politi om, hvordan man bedst imødegår en uhensigtsmæssig adfærd i nærområderne. Denne dialog kan ske i de nyoprettede kredsråd, hvor politi og kommuner drøfter lokale problemstillinger. Med en sådan åbenhed og viden, kan man også undgå, at en enkelt sags omtale i medierne fremkalder helt ubegrundet frygt i befolkningen, som igen fører til krav om politisk indgriben i en sag, som reelt set er helt enkeltstående. Det vil med klare ord minimere pressens mulighed for at sætte den politiske dagsorden på dette meget følsomme område.

Borgerne bør have mulighed for at følge kriminalitetsudviklingen på internettet både lokalt og nationalt for at give borgerne et korrekt billede af udviklingen. Borgerne og deres folkevalgte kan på den baggrund indgå i en kvalificeret dialog med politiet, som bygger på fakta og ikke på enkeltsager i pressen. Denne dialog kan føres i den nye kredsråd, hvor politi og kommunerne diskuterer politiets prioriteter og indsatser.


Preben Juel - foto af Mette Bäcklund Andersen
» Kontakt
Winther • Webdesign